مرکز شهید بهشتی ایلام

مرکز استعداد های درخشان شهیدبهشتی ایلام در مهر ماه سال ۷۴ با ۱۲۰ دانش آموزدرمقطع راهنمایی (متوسطه اول ) تاسیس گردید و تا کنون قریب ۴۰۰۰ دانش آموز با اهتمام و مساعی کادر اداری وآموزشی از مرکز فارغ التحصیل وقریب ۳۵۰۰ نفر ازاین دانش‌آموختگان وارد دانشگاه‌های برتر ایران شده ودر حال حاضردرسمت های کلیدی مشغول خدمت به جامعه وهمنوعان می باشند.ودر حال حاضر نیز با استعداد۴۵۰ دانش آموز در دوره های اول و دوم با اهتمام جدی کادرمجرب وزبده ی استانی به فعالیت های آموزشی و پرورشی خود ادامه می دهد .